Discussion: How to prevent the sea from overeating?

Fragment from an image by Kristina Ollek

Diskusija:
Kā neļaut jūrai pārēsties?
Vai antropocēna laikmets mainīs jūru neatgriezeniski? 

Piektdien, 9. septembrī plkst. 18.30 ISSP Galerijā

Discussion:
How to stop the sea from overeating?
Will the Anthropocene change the sea indefinitely?

Friday, September 9, 6.30 PM at the ISSP Gallery


ENG below
-------

Līdzīgi kā cilvēks cieš no pārlieku lielas pārtikas devas uzņemšanas, proti, pārēšanās, arī Baltijas jūra jau vairākas desmitgades pakļauta arvien lielākai barības vielu pārbagātībai. Termins “eitrofikācija”, kas atvasinājumā no grieķu valodas nozīmē “labi barots”, kļuvis neaizstājams sarunās par jūras ekoloģiju antropocēna laikmetā. Arī Baltijas jūrā novērojama visaptveroša ūdens eitrofikācija, kuras rezultātā pastiprinās mikroskopisko aļģu augšana.  Īpaši satraucoša ir zilaļģu masveida vairošanās plašos jūras apgabalos, kad tās atmirstot grimst jūras dziļumā, samazinot pieejamo saules gaismu ūdens dziļākajos slāņos un pastiprināti patērējot pieejamo skābekli. Seklākajos piekrastes rajonos samazinoties saules gaismai, šobrīd satraucošā ātruma samazinās daudzgadīgās makroaļģes, kas ir svarīgas zivju nārsta un mazuļu barošanās vietas.

Piektdien, 9. septembrī plkst. 18.30 aicinām ikvienu interesentu uz sarunu "Kā neļaut jūrai pārēsties?", kurā piedalīsies četri jūrai pietuvināti cilvēki: māksliniece Kristina Olleka, Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jentgena un Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Solvita Strāķe.  Diskusiju atklās un vadīs žurnāliste un redaktore Eva Johansone. Diskusija notiks angļu valodā.

Saruna noslēgs Kristinas Ollekas izstādi “Filtrēšana ar zilaļģēm, dubultajām saitēm & citiem ziediem” pasākums, kas skatāma līdz 9. septembrim. Personālizstādē ISSP Galerijā māksliniece koncentrējas uz zilaļģēm un Baltijas jūru, kas ir viena no vispiesārņotākajām jūrām pasaulē. Darbos izmantots jūras sāls, zilaļģes, bioplastmasa, silikons un citi organiski un neorganiski materiāli, kas kļūst par fotogrāfisko darbu un instalācijas sastāvdaļu, iegūstot jaunu fizisko slāni un materialitāti, kam ir pašai sava daba. Apvienojot fotogrāfiskus un skulpturālus elementus, māksliniece sasaista ūdens pasauli un Baltijas jūru ar spekulatīviem nākotnes scenārijiem un mainīgo ekoloģijas un jūras ķīmijas kompozīciju. Vairāk par izstādi: issp.lv/en/gallery/kristina-ollek 

Diskusijas dalībnieki:
Kristina Olleka (Kristina Õllek, Igaunija) absolvējusi Igaunijas Mākslas akadēmiju (BA 2013, MA 2016, Fotogrāfijas nodaļa). Viņa studējusi Piet Zwartinstitūtā Roterdamā (2016) un Vaisenzē mākslas universitātē Berlīnē (2012). Divkārša Igaunijas Mākslas akadēmijas Jaunā mākslinieka balvas laureāte (BA 2013, MA 2016). 2019. gadā saņēma Art Proof grantu. Viņas darbi atrodami privātās un publiskās kolekcijās (Igaunijas Mākslas muzejā, Igaunija; Vintertūras Fotomuzejā, Šveice; Eiropas Centrālās bankas mākslas kolekcijā, Vācija). Pēdējos gados Olleka piedalījusies dažādās starptautiskās grupu un personālizstādēs Igaunijā un ārvalstīs.

Solvita Strāķe ir jūras biologs, vadošā pētniece Latvijas Hidroekoloģijas institūtā. Studējusi Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, kursa darba tēmu izvēlas rakstīt par Rīgas līča planktona organismiem. Paralēli studijām strādā Latvijas Hidroekoloģijas institūtā, izstrādājot bakalaura un maģistra darbus, un vēlāk aizstāvot arī doktora disertāciju par planktonorganismu lomu Baltijas jūras vielu apritē. Šobrīd vairāk kā 25 gadus turpina darbu saistībā ar Baltijas jūras ekosistēmas un tajā notiekošo procesu izpēti. Svarīgākie zinātniskie 
virzieni šobrīd saistīti ar vērtīgāko dzīvotņu identifikāciju atklātās Baltijas jūras daļā, aizsargājamās jūras teritorijas un jūras telpiskā plānošanu; zemūdens dzīvotņu sniegtos ekosistēmas pakalpojumu analīzi un izpratnes veicināšanu par ekosistēmā balstītu pārvaldību; Baltijas jūras svešzemju sugu, to ienākšanas ceļu un ietekmes apzināšanu. Vadījusi nacionālus un starptautiskus projektus saistībā ar minētajām tēmām, piedaloties konferencēs un rakstot publikācijas.

Magda Jentgena šobrīd ir Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja, kur viņa strādā, lai aizsargātu ūdens ekosistēmu, veicot atjaunošanas projektus, kā arī sazinoties ar sabiedrību kopumā. Pirms pārcelšanās uz Latviju un karjeras uzsākšanas vides aizsardzībā, Jentgena ieguva bakalaura grādu fotogrāfijā Dubaijā, kur strādāja arī par kuratori bezpeļņas mākslas fondā. Viņa 15 gadus nodarbojusies ar niršanu, kopš pusaudžu gadiem iestājusies par jūras aizsardzību.
 
Eva Johansone pēc tam, kad izstudēja filozofiju, nolēma studēt bioloģiju. Šobrīd ir vides raidījuma "Zaļgalvis" galvenā redaktore un audzina divus dēlus. Ikdienā strādā Latvijas Televīzijā, veidojot un vadot kultūras ziņas un raidījumus.

Izstādi atbalsta: State Culture Capital Foundation, Riga City Council, Cultural Endowment of Estonia, Estonian Union of Photography Artists (FOKU).

Gaidīsim!

-----
ENG:

Just as humans can suffer from overconsumption of food or overeating, the Baltic Sea has been exposed to an increasing overabundance of nutrients for several decades. The term 'eutrophication', derived from the Greek and meaning 'well-fed', has become indispensable in conversations about marine ecology in the Anthropocene era. Wide-ranging water eutrophication has also been observed in the Baltic sea, resulting in increased growth of microscopic algae. The mass reproduction of cyanobacteria in large areas of the sea is especially worrying – when they die, they sink into the depths of the sea, reducing the available sunlight in the deeper layers of the water and overusing available oxygen. As sunlight decreases in shallower coastal areas, perennial macroalgae, which are important fish spawning and feeding grounds, are currently declining at an alarming rate.

On Friday, September 9 at 6:30 p.m., the discussion How to prevent the sea from overeating? will bring together four people with close ties to the sea: artist Kristina Õllek, WWF Latvia Baltic Sea and Freshwater programme manager Magda Jentgena and Latvian Institute of Aquatic Ecology researcher Solvita Strāķe. The discussion will be opened and led by journalist and editor Eva Johansone. The discussion will be held in English.

The talk is the final event of Kristina Õllek's exhibition Filtering With Cyanobacteria, Double Binds & Other Blooms, which is on view until September 9. In the solo exhibition at the ISSP Gallery, the artist focuses on cyanobacteria and the Baltic Sea, which is one of the most polluted seas in the world. Kristina Õllek has been working with sea salt, cyanobacteria, bioplastic, silicone, and other organic and inorganic materials that become part of the photographic works and the installation, acquiring another physical layer and materiality with its own agency. Comprising photographic and sculptural elements – the artist thinks together with the aquatic and Baltic Sea, its speculative future scenarios and the changing composition of ecology and marine chemistry. More on the exhibition: issp.lv/en/gallery/kristina-ollek 

Discussion participants:
Kristina Õllek
has graduated from the Estonian Academy of Arts (BA degree in 2013, MA degree in 2016; at the Photography Department, Fine Arts). She has also studied at Piet Zwart Institute in Rotterdam (2016) and Kunsthochschule Berlin-Weissensee (2012). She has twice been the laureate of the Estonian Academy of Arts Young Artist Prize, in 2013 (BA) and 2016 (MA). In 2019 she received the Art Proof Production Grant. Her works can be found in private and public collections (e.g. Estonian Art Museum, Estonia; Fotomuseum Winterthur, Switzerland; European Central Bank art collection, Germany). Kristina Õllek's works have recently been shown in various international group and solo exhibitions in Estonia and abroad.

Solvita Strāķe is a marine biologist, leading researcher at the Latvian Institute of Aquatic Ecology. Having studied at the Faculty of Biology of the University of Latvia, she chose to write about the plankton organisms of the Gulf of Riga. In parallel with her studies, she worked at the Institute of Hydroecology of Latvia, developing bachelor's and master's theses, and later also defending her doctoral dissertation on the role of plankton organisms in the Baltic Sea. Currently, for more than 25 years, she continues to work in connection with the research of the Baltic Sea ecosystem and the processes taking place in it. Her research interests are currently related to the identification of the most valuable habitats in the open part of the Baltic Sea, protected marine areas and the spatial planning of the sea; raising awareness of ecosystem-based management; determining alien species in the Baltic Sea, their entry routes and impacts. She has managed national and international projects related to the mentioned topics, participating in conferences and writing publications.

Magda Jentgena is currently the Baltic Sea and Freshwater program manager at WWF Latvia, where she works to protect water ecosystems through restoration projects as well as communication with society as a whole. Before moving to Latvia and starting her career in environmental protection, Jentgena received her Bachelor's degree in photography in Dubai, where she also worked as a curator in a non-profit art foundation. She has also been an avid diver for 15 years, advocating for marine protection since her teenage years.

After studying philosophy, Eva Johansone decided to study biology. Currently, she is the editor-in-chief of the environmental TV programme Zaļgalvis and is raising two sons. On a daily basis, she works at Latvian Television, creating and hosting cultural news and programs.

The exhibition is supported by: State Culture Capital Foundation, Riga City Council, Cultural Endowment of Estonia, Estonian Union of Photography Artists (FOKU).

Welcome!

Arnis Balčus: Scēna

Līdz 16. novembrim ISSP Galerijā ir skatāma Arņa Balčus izstāde “Scēna”, kas pievēršas šodienas jauniešu alternatīvajai subkultūrai. Izstādes ietvaros notiks arī panku bazārs, jauno panku dzejas vakars, ekskursijas izstādē ar sociologu Jāni Daugavieti un izstādes autoru Arni Balču, bet tuvāk izstādes noslēgumam iznāks grāmata “Scēna”.

Until 16 November, the ISSP Gallery is hosting Scene, an exhibition by Arnis Balčus focusing on today's alternative youth subculture. The exhibition will be accompanied by a Punk Bazaar, poetry evening by young punks, excursions with the sociologist Jānis Daugavietis and the exhibition’s author Arnis Balčus, and finalise with the launch of the book “Scene”.

ISSP Jauniešu skolas atvērto durvju diena

Trešdien, 20. septembrī, plkst. 16.00-19.00 aicinām uz ISSP Jauniešu skolas atvērto druvju dienu! Tā būs iespēja iepazīt ISSP Jauniešu skolas programmas saturu, izgatavot savu pinhole kameru un radoši darboties ar apgaismojumu, kā arī pieteikties programmai. ISSP Jauniešu skolas nodarbības atsāksies oktobrī un ilgs līdz jūnijam vienreiz nedēļā divās vecuma grupās: 11-14 g. un 15-18g. 

Open call - ISSP Agenda 2024 - Ritual

We invite image submissions for the inclusion in the ISSP yearly Agenda 2024! Our favorite daily companion will traditionally combine the functions of a weekly planner, a bullet journal and a notebook and will be released in November. Theme of the year - Ritual. The Agenda will feature 25 selected images selected via this open call. We are looking for strong single images layered in meaning, both black and white and color. 
Submit your images by 24 September here 

"Putnu disko" Baltajā naktī

Sestdien, 9. septembrī, no plkst. 18.30 līdz plkst. 23.00 mūsdienu kultūras foruma “Baltā nakts” ietvaros ISSP Galerijā notiks somu mākslinieku Pasi Autio un Saku Koistinena līdzdalības performance “Putnu disko”, kurā apmeklētāji aicināti nodoties dejām putnu dziesmu mūzikas pavadījumā. Pasākumā tiks integrētas latviešu ilustratores un animatores Viviannas Marias Staņislavskas veidotās vizualizācijas. Ieeja bez maksas.

Arnis Balčus: Scēna / Scene

No 15. septembra līdz 16. novembrim ISSP Galerijā būs skatāma Arņa Balčus izstāde “Scēna”, kas pievēršas šodienas jauniešu alternatīvajai subkultūrai. Izstādes atklāšana notiks 14. septembrī plkst. 18.00 ar trīs panku grupu – “ŠŅK”, “Defekts” un “Depustūtes” – koncertu.

From 15 September to 16 November, the ISSP Gallery will host the exhibition Scene by photographer Arnis Balčus. The exhibition focuses on today's youth alternative subculture. The exhibition will open on 14 September at 6 PM with a concert by three punk bands: ŠŅK, Defekts and Depustūtes.

Residency for Ukrainian Photographers

In cooperation with Sustainability foundation and Media Hub Riga, we are glad to invite applications for a fully funded residency for two photographers / photojournalists from Ukraine. During the time period November 2023 and January 2024, the residency will offer a possibility to take due time and space to implement an artistic project, work on a personal archive and to explore local photography and culture scene in Riga. Applications are welcome till 4 September 2023!  

Vides instalācija "Melnais kubs – Camera Obscura"

Rīgas vasaras kultūras programmas ietvaros no 15. līdz 20. augustam katram Rīgas iedzīvotājam un viesim būs iespēja iepazīt fotoaparāta uzbūves principus interaktīvā vides objektā "Melnais kubs – Camera Obscura" Ziedoņdārzā. Paralēli vides objektam notiks analogās fotogrāfijas meistardarbnīcas. Aicināti piedalīties gan lieli, gan mazi interesenti!

Meistarklase "Apzināts radošums. Fotogrāfija kā klātesamības prakse"

Šīs vasaras pēdējā ISSP Radošā meistarklase – "Apzināts radošums. Fotogrāfija kā klātesamības prakse” ar mākslinieci Ivetu Gabaliņu – notiks 25.-27. augustā Līču skolā. Meistarklases laikā dalībniekiem būs iepsēja attīstīt savu radošo domāšanu un potenciālu, izmantojot fotogrāfijā balstītus pašizziņas rīkus un uzdevumus. Vēl ir dažas brīvas vietas! 

Meklējam izstāžu projektu vadītāju

Meklējam kolēģi! Aicinām ISSP komandai pievienoties pilnas slodzes IZSTĀŽU PROJEKTU VADĪTĀJU.

Izstāžu projektu vadītājs raksta projektu iesniegumus, producē izstādes, sagatavo projektu dokumentāciju, asistē galerijas kuratoram, piedalās izstāžu komunikācijas materiālu sagatavošanā un iesaistās citos ar galeriju saistītos projektos.

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli līdz 12. augustam uz gallery@issp.lv!

Jurģis Peters – Sintētiskā klātbūtne / Synthetic Presence

No 21. jūlija līdz 7. septembrim ISSP Galerijā is skatāma jauno mediju mākslinieka Jurģa Petera personālizstāde “Sintētiskā klātbūtne”, kas aplūko cilvēka un tehnoloģiju attiecību mijiedarbi, reflektējot par ticību mākslīgā intelekta spējai glābt cilvēci un pasauli. Izstādes atklāšana notiks 20. jūlijā plkst. 18.00.

From July 21 to September 7, the ISSP Gallery will host the solo exhibition Synthetic Presence by new media artist Jurģis Peters, which explores the interaction between humans and technology, reflecting on the belief in the ability of artificial intelligence to save humanity and the world. The exhibition will open on July 20 at 6 PM.

Atvērta pieteikšanās programmai "Attīstot fotogrāfijas valodu"

Līdz 31. jūlijam pagarināta pieteikšanās ISSP Skolas neformālās izglītības divu gadu programmas “Attīstot fotogrāfijas valodu” 2023./2025. gada kursam! “Attīstot fotogrāfijas valodu” ir vadošā praksē balstītā laikmetīgās fotogrāfijas izglītības programma Latvijā, kas piedāvā radošu un kritisku vidi, kurā attīstīt savu vizuālo valodu un rokrakstu fotogrāfijā. Programma sniedz priekšstatu par laikmetīgās fotogrāfijas norisēm Latvijā un starptautiski, iepazīstina ar medija vēsturi un teoriju, kā arī sniedz izpratni par fotogrāfijas plašajām iespējām un izaicinājumiem.

'Shift', an evening of work by Rujuta Rao and Sui Lam

Wednesday, June 28 at 7:30 PM at Bolderāja ISSP artist-in-residence Rujuta Rao and kuš! artist-in-residence Sui Lam invites to an evening of work where they will present the projects they have been working on during their residency in Riga this June. Free entrance.