Discussion: How to prevent the sea from overeating?

Fragment from an image by Kristina Ollek

Diskusija:
Kā neļaut jūrai pārēsties?
Vai antropocēna laikmets mainīs jūru neatgriezeniski? 

Piektdien, 9. septembrī plkst. 18.30 ISSP Galerijā

Discussion:
How to stop the sea from overeating?
Will the Anthropocene change the sea indefinitely?

Friday, September 9, 6.30 PM at the ISSP Gallery


ENG below
-------

Līdzīgi kā cilvēks cieš no pārlieku lielas pārtikas devas uzņemšanas, proti, pārēšanās, arī Baltijas jūra jau vairākas desmitgades pakļauta arvien lielākai barības vielu pārbagātībai. Termins “eitrofikācija”, kas atvasinājumā no grieķu valodas nozīmē “labi barots”, kļuvis neaizstājams sarunās par jūras ekoloģiju antropocēna laikmetā. Arī Baltijas jūrā novērojama visaptveroša ūdens eitrofikācija, kuras rezultātā pastiprinās mikroskopisko aļģu augšana.  Īpaši satraucoša ir zilaļģu masveida vairošanās plašos jūras apgabalos, kad tās atmirstot grimst jūras dziļumā, samazinot pieejamo saules gaismu ūdens dziļākajos slāņos un pastiprināti patērējot pieejamo skābekli. Seklākajos piekrastes rajonos samazinoties saules gaismai, šobrīd satraucošā ātruma samazinās daudzgadīgās makroaļģes, kas ir svarīgas zivju nārsta un mazuļu barošanās vietas.

Piektdien, 9. septembrī plkst. 18.30 aicinām ikvienu interesentu uz sarunu "Kā neļaut jūrai pārēsties?", kurā piedalīsies četri jūrai pietuvināti cilvēki: māksliniece Kristina Olleka, Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jentgena un Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Solvita Strāķe.  Diskusiju atklās un vadīs žurnāliste un redaktore Eva Johansone. Diskusija notiks angļu valodā.

Saruna noslēgs Kristinas Ollekas izstādi “Filtrēšana ar zilaļģēm, dubultajām saitēm & citiem ziediem” pasākums, kas skatāma līdz 9. septembrim. Personālizstādē ISSP Galerijā māksliniece koncentrējas uz zilaļģēm un Baltijas jūru, kas ir viena no vispiesārņotākajām jūrām pasaulē. Darbos izmantots jūras sāls, zilaļģes, bioplastmasa, silikons un citi organiski un neorganiski materiāli, kas kļūst par fotogrāfisko darbu un instalācijas sastāvdaļu, iegūstot jaunu fizisko slāni un materialitāti, kam ir pašai sava daba. Apvienojot fotogrāfiskus un skulpturālus elementus, māksliniece sasaista ūdens pasauli un Baltijas jūru ar spekulatīviem nākotnes scenārijiem un mainīgo ekoloģijas un jūras ķīmijas kompozīciju. Vairāk par izstādi: issp.lv/en/gallery/kristina-ollek 

Diskusijas dalībnieki:
Kristina Olleka (Kristina Õllek, Igaunija) absolvējusi Igaunijas Mākslas akadēmiju (BA 2013, MA 2016, Fotogrāfijas nodaļa). Viņa studējusi Piet Zwartinstitūtā Roterdamā (2016) un Vaisenzē mākslas universitātē Berlīnē (2012). Divkārša Igaunijas Mākslas akadēmijas Jaunā mākslinieka balvas laureāte (BA 2013, MA 2016). 2019. gadā saņēma Art Proof grantu. Viņas darbi atrodami privātās un publiskās kolekcijās (Igaunijas Mākslas muzejā, Igaunija; Vintertūras Fotomuzejā, Šveice; Eiropas Centrālās bankas mākslas kolekcijā, Vācija). Pēdējos gados Olleka piedalījusies dažādās starptautiskās grupu un personālizstādēs Igaunijā un ārvalstīs.

Solvita Strāķe ir jūras biologs, vadošā pētniece Latvijas Hidroekoloģijas institūtā. Studējusi Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, kursa darba tēmu izvēlas rakstīt par Rīgas līča planktona organismiem. Paralēli studijām strādā Latvijas Hidroekoloģijas institūtā, izstrādājot bakalaura un maģistra darbus, un vēlāk aizstāvot arī doktora disertāciju par planktonorganismu lomu Baltijas jūras vielu apritē. Šobrīd vairāk kā 25 gadus turpina darbu saistībā ar Baltijas jūras ekosistēmas un tajā notiekošo procesu izpēti. Svarīgākie zinātniskie 
virzieni šobrīd saistīti ar vērtīgāko dzīvotņu identifikāciju atklātās Baltijas jūras daļā, aizsargājamās jūras teritorijas un jūras telpiskā plānošanu; zemūdens dzīvotņu sniegtos ekosistēmas pakalpojumu analīzi un izpratnes veicināšanu par ekosistēmā balstītu pārvaldību; Baltijas jūras svešzemju sugu, to ienākšanas ceļu un ietekmes apzināšanu. Vadījusi nacionālus un starptautiskus projektus saistībā ar minētajām tēmām, piedaloties konferencēs un rakstot publikācijas.

Magda Jentgena šobrīd ir Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja, kur viņa strādā, lai aizsargātu ūdens ekosistēmu, veicot atjaunošanas projektus, kā arī sazinoties ar sabiedrību kopumā. Pirms pārcelšanās uz Latviju un karjeras uzsākšanas vides aizsardzībā, Jentgena ieguva bakalaura grādu fotogrāfijā Dubaijā, kur strādāja arī par kuratori bezpeļņas mākslas fondā. Viņa 15 gadus nodarbojusies ar niršanu, kopš pusaudžu gadiem iestājusies par jūras aizsardzību.
 
Eva Johansone pēc tam, kad izstudēja filozofiju, nolēma studēt bioloģiju. Šobrīd ir vides raidījuma "Zaļgalvis" galvenā redaktore un audzina divus dēlus. Ikdienā strādā Latvijas Televīzijā, veidojot un vadot kultūras ziņas un raidījumus.

Izstādi atbalsta: State Culture Capital Foundation, Riga City Council, Cultural Endowment of Estonia, Estonian Union of Photography Artists (FOKU).

Gaidīsim!

-----
ENG:

Just as humans can suffer from overconsumption of food or overeating, the Baltic Sea has been exposed to an increasing overabundance of nutrients for several decades. The term 'eutrophication', derived from the Greek and meaning 'well-fed', has become indispensable in conversations about marine ecology in the Anthropocene era. Wide-ranging water eutrophication has also been observed in the Baltic sea, resulting in increased growth of microscopic algae. The mass reproduction of cyanobacteria in large areas of the sea is especially worrying – when they die, they sink into the depths of the sea, reducing the available sunlight in the deeper layers of the water and overusing available oxygen. As sunlight decreases in shallower coastal areas, perennial macroalgae, which are important fish spawning and feeding grounds, are currently declining at an alarming rate.

On Friday, September 9 at 6:30 p.m., the discussion How to prevent the sea from overeating? will bring together four people with close ties to the sea: artist Kristina Õllek, WWF Latvia Baltic Sea and Freshwater programme manager Magda Jentgena and Latvian Institute of Aquatic Ecology researcher Solvita Strāķe. The discussion will be opened and led by journalist and editor Eva Johansone. The discussion will be held in English.

The talk is the final event of Kristina Õllek's exhibition Filtering With Cyanobacteria, Double Binds & Other Blooms, which is on view until September 9. In the solo exhibition at the ISSP Gallery, the artist focuses on cyanobacteria and the Baltic Sea, which is one of the most polluted seas in the world. Kristina Õllek has been working with sea salt, cyanobacteria, bioplastic, silicone, and other organic and inorganic materials that become part of the photographic works and the installation, acquiring another physical layer and materiality with its own agency. Comprising photographic and sculptural elements – the artist thinks together with the aquatic and Baltic Sea, its speculative future scenarios and the changing composition of ecology and marine chemistry. More on the exhibition: issp.lv/en/gallery/kristina-ollek 

Discussion participants:
Kristina Õllek
has graduated from the Estonian Academy of Arts (BA degree in 2013, MA degree in 2016; at the Photography Department, Fine Arts). She has also studied at Piet Zwart Institute in Rotterdam (2016) and Kunsthochschule Berlin-Weissensee (2012). She has twice been the laureate of the Estonian Academy of Arts Young Artist Prize, in 2013 (BA) and 2016 (MA). In 2019 she received the Art Proof Production Grant. Her works can be found in private and public collections (e.g. Estonian Art Museum, Estonia; Fotomuseum Winterthur, Switzerland; European Central Bank art collection, Germany). Kristina Õllek's works have recently been shown in various international group and solo exhibitions in Estonia and abroad.

Solvita Strāķe is a marine biologist, leading researcher at the Latvian Institute of Aquatic Ecology. Having studied at the Faculty of Biology of the University of Latvia, she chose to write about the plankton organisms of the Gulf of Riga. In parallel with her studies, she worked at the Institute of Hydroecology of Latvia, developing bachelor's and master's theses, and later also defending her doctoral dissertation on the role of plankton organisms in the Baltic Sea. Currently, for more than 25 years, she continues to work in connection with the research of the Baltic Sea ecosystem and the processes taking place in it. Her research interests are currently related to the identification of the most valuable habitats in the open part of the Baltic Sea, protected marine areas and the spatial planning of the sea; raising awareness of ecosystem-based management; determining alien species in the Baltic Sea, their entry routes and impacts. She has managed national and international projects related to the mentioned topics, participating in conferences and writing publications.

Magda Jentgena is currently the Baltic Sea and Freshwater program manager at WWF Latvia, where she works to protect water ecosystems through restoration projects as well as communication with society as a whole. Before moving to Latvia and starting her career in environmental protection, Jentgena received her Bachelor's degree in photography in Dubai, where she also worked as a curator in a non-profit art foundation. She has also been an avid diver for 15 years, advocating for marine protection since her teenage years.

After studying philosophy, Eva Johansone decided to study biology. Currently, she is the editor-in-chief of the environmental TV programme Zaļgalvis and is raising two sons. On a daily basis, she works at Latvian Television, creating and hosting cultural news and programs.

The exhibition is supported by: State Culture Capital Foundation, Riga City Council, Cultural Endowment of Estonia, Estonian Union of Photography Artists (FOKU).

Welcome!

Saruna par sociālpolitiski aktīvu mākslu Latvijā

Trešdien, 23. novembrī, plkst. 18.30 ISSP Galerijā notiks sociālpolitiski aktīvai mākslai Latvijā veltīta saruna, kurā ar savu pieredzi un radošajiem projektiem dalīsies mākslinieki Mailo Štern, Daniela Vētra, Ingrīda Pičukāne, Konstantīns Žukovs un Jānis Balodis. Ievadu sarunai sniegs kuratore Līna Birzaka-Priekule, bet vēlāk diskusiju moderēs pētniece Laine Kristberga.

Diskusija "Vai cilvēkam vajag suni?"

Trešdien, 9. novembrī, plkst. 18.30 ISSP Galerijā notiks diskusija par cilvēka un mājdzīvnieka attiecībām, kurā piedalīsies sociālās psiholoģijas profesors Ivars Austers, antropoloģe Māra Neikena, kinoloģe un PetCity suņu skolas trenere Jūlija Elsa, māksliniece un kuratore Iveta Gabaliņa. Diskusiju atklās un vadīs publicists Rvīns Varde.

Profesionālās fotogrāfijas meistarklases rudenī

ISSP turpina meistarklases labāko Latvijas un Baltijas profesionālo fotogrāfu vadībā—tiem, kas jau strādā vai vēlās profesionāli strādāt ar fotogrāfiju. Meistarklases sniedz iespēju attīstīt savu radošo vīziju un papildināt amata prasmes. Šajā rudenī piedāvājam meistarklases ar lieliskiem fotogrāfiem Sandiju Ruļuku, Lindu Lauvu, Kristīni Madjari un Zani Priedi.

Plašāka informācija un pieteikšanās: https://ej.uz/j33g

Open call - Images for ISSP Agenda 2023

Dear friends, we invite image submissions for the inclusion in the ISSP design Agenda 2023! The upcoming edition will traditionally combine the functions of a weekly planner, a bullet journal and a notebook and will remain as user-friendly and minimalistic in design as always. The Agenda will feature around 25 selected images from local and international artists.
Theme of the year - Light /and Darkness/
Submit your images until 30 September here

Riga Photography Biennial and ISSP Gallery open call

Riga Photography Biennial – NEXT 2023 and ISSP Gallery announces an open call for the “Seeking the Latest in Photography!” Award 2023. Young artists from Latvia, Lithuania, and Estonia are invited to submit their work until October 2. The winner of the award will be chosen by an international jury and will have an opportunity to hold a solo exhibition at the ISSP Gallery as part of the Riga Photography Biennial – NEXT 2023 program held in May 2023. 

ISSP Riga Residency 2023 - applications

Applications are open to ISSP Riga Residency for the period January - December 2023. The residency provides an opportunity for concentrated work on a personal project informed by interaction with Riga and its residents - we welcome photographers and artists working with photography interested in exploring local social and cultural context and connecting to ISSP platform of activities. 3 Nordic / Baltic photographers will receive Nordic scholarship! 
Application deadline: 16 October 2022. 

Bjargey Ólafsdóttir – Rófurass. The Dog Within

No 16. septembra līdz 11. novembrim ISSP Galerijā būs skatāma islandiešu mākslinieces Bjargejas Olafsdotiras  (Bjargey Ólafsdóttir) personālizstāde “Rófurass. Cilvēks ar asti.”, kas veltīta cilvēka un viņa mājdzīvnieka – suņa – attiecībām. Darbs pie sērijas uzsākts 2018. gadā, māksliniecei uzturoties ISSP Rīgas rezidencē. Izstādes atklāšana notiks 15. septembrī no 18.00 - 20.00. Laipni lūgti!

From September 16 to November 11 the ISSP Gallery will host a solo exhibition by Icelandic artist Bjargey Ólafsdóttir. Rófurass. The Dog Within is dedicated to the relationship between humans and their canine pets. Work on the series began in 2018, while the artist was taking part in the ISSP Riga Residency. The opening will take place on September 15 from 6.00 - 8.00 PM. Welcome!

Suņu fotostudija ISSP Galerijā/ Dog Photo Studio at the ISSP Gallery :: Bjargey Ólafsdóttir

Sestdien, 17. septembrī ISSP Galerijas telpās darbosies neparasta suņu fotostudija. No 12.00-16.00 apmeklētājiem būs iespēja satikt izstādes "Rófurass. Cilvēks ar asti” mākslinieci Bjargiju Olafsdotiru klātienē un tikt pie sava mājdzīvnieka portreta. Laipni lūgti!

On Saturday, September 17 the ISSP Gallery will host an unusual dog photo studio. From 12.00 - 16.00, visitors will have the opportunity to meet Bjargey Ólafsdóttir, the artist behind the exhibition "Rófurass. The Dog Within" and receive a portrait of their pet. Welcome!

ISSP Jauniešu skola

No 13. septembra atsāksies iknedēļas radošās fotogrāfijas nodarbības jauniešiem (vecuma grupas 11-14 un 15-18 g.v.). ISSP Jauniešu skola piedāvā pusaudžiem interaktīvā un mūsdienīgā veidā iepazīt fotogrāfiju un tās plašos izmantošanas veidus, kā arī apgūt attēlu veidošanas pamatprasmes.

7. septembrī plkst. 16.00 - 19.00 aicinām uz Atvērto durvju dienu - ar iespēju piedalīties radošajās darbnīcās un iepazīties ar programmas pasniedzējām Adelīnu Kalniņu un Līvu Veiguru! 

Rudens kurss "Ievads fotogrāfijā"

Uzmanību! Atvērta pieteikšanās ISSP Skolas intensīvajam divu mēnešu kursam "Ievads fotogrāfijā", kas paredzēts dalībniekiem bez (vai ar nelielām) priekšzināšanām. Tā ir iespēja spert pirmos soļus fotogrāfijas pasaules izzināšanā, izprast attēlu veidošanas principus un iemācīties radīt labākas fotogrāfijas. Kursa ietvaros dalibnieki iepazīstās ar kameras tehniskām iespējām, kā arī mācās pielietot jauniegūtās zināšanas, veidojot nelielu fotosēriju. Kursa sākums - no 13. oktobra! 

Meklējam komunikācijas speciālistu

Meklējam kolēģi! No septembra aicinām pievienoties ISSP komandai KOMUNIKĀCIJAS SPECIĀLISTU (kopejā slodze 32-40 stundas nedēļā).

Komunikācijas speciālists plāno un īsteno aktuālās komunikācijas aktivitātes saistībā ar ISSP Skolas izglītības programmām (isspskola.lv), ISSP Galeriju, ISSP Rezidenci un citiem ISSP vietējiem un starptautiskiem pasākumiem un projektiem. 

Kristina Õllek – Filtering With Cyanobacteria, Double Binds & Other Blooms

Kristinas Ollekas personālizstāde ISSP Galerijā Filtrēšana ar zilaļģēm, dubultajām saitēm & citiem ziediem (15.07–09.09.2022) ir viņas projekta Filter Feeders, Double Binds & Other Silicones turpinājums, kas balstās uz personīgiem novērojumiem un pētījumiem par antropocentrisko ietekmi uz jūras ekoloģiju. Atklāšana 14. jūlijā plkst. 18.00. Laipni aicināti!

Kristina Õllek’s solo exhibition Filtering With Cyanobacteria, Double Binds & Other Blooms at the ISSP Gallery (15.07–09.09.2022) is a continuation of her ongoing project Filter Feeders, Double Binds & Other Silicones, based on personal observations and research around anthropocentric influences on marine ecology. Opening on July 14 at 18.00 - welcome!