Exploring the Human Experience through Collage - workshop with Julia Volonts

The Art of Being: Exploring the Human Experience through Collage
Collage workshop with Julia Volonts 
3 days, 8 - 10 October 2021 (arrivals to Lūznava manor – 7 October)
Lūznava manor/INFORMĀCIJA LATVISKI – ZEMĀK/

What does it mean to be creatively vulnerable? How do we cultivate our own self-awareness and growth through art? How can we connect with our inner landscape through visual expression? 
This immersive, hand-on workshop focuses on the use of collage as an art medium to explore the idiosyncrasies of what it means to be you - a human being in specific circumstances. We will try to strip away the idea of artistic authorship (making art for the purpose of exhibition or for the “others”) - and reflect on its use as a tool for self-exploration, putting the emphasis on the process of creating in order to connect with the self on a deeper level.

Participants will create collage individually and in groups, providing the opportunity to self-reflection while engaging with others through shared experience. The workshop will conclude with a group discussion of our creative process, insights, and application of collage as a visceral form of processing our inner self.

Workshop tutor
Julia Volonts is a Licensed and Board Certified Art Therapist from New York. She holds a Master of Professional Studies in Art Therapy from the NY School of Visual Arts. Her clinical experience is within educational, community, and private practice settings. She was awarded a Fulbright Scholarship in 2019 to conduct research on post-traumatic stress associated with trans-generational trauma in Latvia, where she now resides. Currently, she is a guest lecturer at Riga Stradins University and is providing art therapy services at Centre for women's rights "Marta”. Julia served on the board of the New York Art Therapy Association and collaborated on several art therapy exhibitions in New York. She currently works as a remote art therapist, is developing new projects in Latvia, and continues to present art-based workshops for different audiences.
www.juliavolonts.com

 
To apply

The workshop is open to students and practitioners of art and therapy as well as to anyone else interested in experimenting with collage as a tool for self-reflection and its use as a (self)therapeutic tool. 

The participation fee is 150 EUR.
Stay at Svilpaunieki guesthouse and full board - 20 EUR/day. 

To apply, please send to issp@issp.lv:
- short introduction about yourself and why you’d like to take part in the workshop
- website (if any) and contact information (e-mail, telephone number)
Please specify Collage workshop in the subject line. 

NB! Participation in the workshop is only possible with a valid Covid-19 certificate on negative Covid test.  

Applications are open. An advance payment of 50 EUR will be required to confirm your place at the workshop.

The workshop will take place in English, assistance with translation to Latvian or Russian shall be provided if necessary.


:: LV ::

Māksla būt: izzinot cilvēcisko pieredzi caur kolāžu
Kolāžas darbnīca ar Džūliju Volonts
3 dienas, 8. - 10. oktobris 2021. (ierašanās Lūznavas muižā - 7. oktobrī)
Lūznavas muižā 

Darbnīcā dalībnieki pievērsīsies kolāžai kā radošam rīkam, ar kura palīdzību izpētīt, ko patiesībā nozīmē būt sev pašam, atbrīvojoties no mākslinieciskās autorības idejas, un izmantojot kolāžu kā pašizziņas instrumentu un iespēju savienoties ar savu būtību dziļākā līmenī.

Dalībnieki veidos kolāžas individuāli un grupās, nododoties gan pašrefleksijai, gan vienojoties ar citiem kopīgā pieredzē. Darbnīcu noslēgs diskusija, kurā tiks pārrunāts radošais process un kolāža kā veids iekšējo norišu atspoguļošanai.

Darbnīcas vadītāja
Džūlija Volonts ir sertificēta mākslas terapeite no Ņujorkas. Ieguvusi Maģistra grādu profesionālās mākslas terapijas studijās Ņujorkas Vizuālās mākslas skolā, viņai ir pieredze darbā gan izglītības, gan sabiedriskajā un privātajā sektorā. 2019. gadā Džūlija ieguva Fulbraita stipendiju, lai attīstītu pētniecību par posttraumatisku stresu saistītu ar starppaaudžu traumām Latvijā. Viņa lasa vieslekcijas Rīgas Stradiņa universitātē un vada mākslas terapijas nodarbības un grupas Resursu centrā sievietēm “Marta”. Džūlija ir bijusi Ņujorkas Mākslas terapijas biedrības valdē un piedalījusies vairākās mākslas terapijas izstādēs Ņujorkā. Pašlaik viņa strādā attālināti kā mākslas terapeits, attīsta jaunus projektus Latvijā un turpina veidot mākslā balstītas darbnīcas dažādām grupām.
www.juliavolonts.com

Pieteikšanās

Darbnīca ir veidota mākslas un terapijas studentiem un profesionāļiem, kā arī ikvienam interesentam, kurš vēlas eksperimentēt ar kolāžu kā pašrefleksijas un (paš)terapijas rīku.

Dalības maksa ir 150 eiro.
Palikšana Svilpaunieku viesunamā un pilna ēdināšana - 20 EUR/dienā.  
Lai apstiprinātu vietu darbnīcā, dalībniekiem jāiemaksā 50 EUR avansa maksājums.

Lai pieteiktos, lūgums sūtīt uz issp@issp.lv:
- īsumā par sevi un to, kāpēc vēlies piedalīties darbnīcā
- mājaslapu (ja tāda ir) un kontaktinformāciju (e-pasts, tālruņa numurs)
Vēstules nosaukumā, lūdzu, norādīt Pieteikums kolāžas darbnīcai.
Lai apstiprinātu vietu darbnīcā, dalībniekiem būs jāiemaksā avansa maksājums 50 EUR.

NB! Dalība darbnīcā iespējama tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu vai negatīvo Covid testu.

Darbnīca notiks angļu valodā. Ja nepieciešams, palīdzēsim ar tulkojumu uz latviešu vai krievu valodu.