Paradise conversations: Collage workshop with Michael Holland and Andrejs Strokins

PARADISE CONVERSATIONS
Collage workshop with Michael Holland (UK) and Andrejs Strokins (LV)
2 days: 1 - 2 December, ISSP space, Riga

(LV below)

What is paradise for you? How does my perception of paradise differ from yours? Is is something far away, unattainable? Could our everyday routines seem exotic to someone else? In this workshop we will work with the collage technique, and its various tools and approaches. Participants from different backgrounds will work on creative tasks in the form of "conversations" - in groups, pairs and individually – combining their unique personal perspectives. Mixing words and images, special attention will be paid to double meanings, contradictions and contrasts, and playing with the idea of the exotic and the surreal. Using both their own and found images, participants will create their own original work and gain an insight into the possibilities of the technique.

The workshop will conclude with a pop-up exhibition on December 2.

To apply

The workshop is open to artists, photographers and anyone who is interested in the subject and in unlocking their creativity by trying out collage techniques. The participation fee is 40 EUR.

To apply, please send to office@issp.lv:
- a couple of sentences about yourself and why you’d like to take part in the workshop
- website (if any) and contact information (e-mail, telephone number)
 Please specify Paradise conversations in the subject line.

Application deadline – November 20.
The conversations will take place in English, Latvian and other languages.

Workshop tutors

Michael Holland is an artist living and working in Latvia, who has previously been part of communities in New Zealand and has taken part in exhibitions in Canada, Brazil, Italy, England, Spain and Latvia. His work is influenced by the Mail art movement, as well as the use of what some might consider waste to create something beautiful. Michael has participated in various alternative education programs both as a participant as well as leading workshops and events. This summer Michael has been one of two performers working inside Michael Landy’s artwork ‘Open for Business’ as part of the Riga Biennial. 

Andrejs Strokins is a Latvian photographer working with documentary photography, as well as with vernacular images and found archives. Strokins holds a BA in Fine Arts from the Printmaking Department of the Art Academy of Latvia, and has participated in several ISSP Summer School workshops, the Sputnik Mentorship Programme (2013-2014) and the Joop Swart Masterclass (2014). His work has received numerous awards, including Foam Talent 2016 and Conscientious Portfolio Competition 2016. Strokins recently published his first book Palladium, which features a photographic archive from one of Latvia’s Soviet-era movie theatres.

---------

LV

Ko tev nozīmē "paradīze"? Kā atšķiras cilvēku priekšstati par to? Vai paradīze ir kaut kas tāls, neaizsniedzams? Vai tava ikdiena citam var šķist eksotiska? Darbnīca “Paradīzes sarunas” pievērsīsies kolāžas tehnikai un tās dažādiem rīkiem un pieejām. Dalībnieki no dažādām jomām strādās pie radošiem uzdevumiem "sarunu" formā - grupās, pāros un individuāli – apvienojot katra personisko pieeju. Izmantojot kā vārdus, tā attēlus, īpaša uzmanība tiks pievērsta dubultām nozīmēm, pretrunām un kontrastiem, apspēlējot ideju par “eksotisko”. Izmantojot gan savus, gan atrastu attēlus, dalībnieki realizēs savus autordarbus kolāžā un iegūs ieskatu tehnikas iespējās.

Darbnīcas noslēgumā  - 2. decembrī - radītie darbi tiks prezentēti "pop-up" izstādē ISSP telpā. 

Pieteikšanās

Pieteikties aicināti fotogrāfi, mākslinieki, kā arī ikviens ar interesi par kolāžas tehniku un vēlmi atraisīt radošumu. Darbnīcas dalības maksa ir 40 EUR.

Lai pieteiktos darbnīcai, jānosūta sekojoša informācija uz office@issp.lv:
- pāris teikumu par sevi un kāpēc vēlies piedalīties darbnīcā;
- mājaslapa (ja tāda ir) un kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs);
 Vēstules temata rindiņā lūdzu norādiet Paradise conversations

Pieteikšanas termiņš - 20. novembris. Sarunas notiks angļu, latviešu un citās valodās.

Darbnīcas vadītāji

Michael Holland – mākslinieks no Lielbritānijas, kurš daļu laika dzīvo un strādā Latvijā. Iepriekš bijis dažādu Jaunzēlandes alternatīvo kopienu loceklis un piedalījies izstādēs Kanādā, Brazīlijā, Itālijā, Anglijā, Spānijā un Latvijā. Viņa darbus ietekmē gan "mail art” novirziens, gan arī šķietamu atkritumu atkārtota izmantošana dažādiem mērķiem, tai skaitā mākslā. Maikls ir piedalījies daudzās alternatīvās izglītības programmās kā dalībnieks, kā arī vadījis darbnīcas un pasākumus. Šovasar Maikls ir bijis viens no diviem māksliniekiem, kas darbojas Maikla Lendija mākslas darbā "Open for Business" kā daļa no Rīgas biennāles (RIBOCA).

Andrejs Strokins – latviešu mākslinieks, kurš strādā ar dokumentālo fotogrāfiju dažādos veidos, izmantojot vērotāja pozīciju. Strokins ir Latvijā pazistams ar savu aktīvo darbību vernakulārās un atrastās fotogrāfijas laukā. Viņam ir Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas bakalaura grāds, viņš piedalījies vairākās ISSP vasaras skolas darbnīcās, Sputnik Mentorship Programme (2013–2014) un Jopa Svarta (Joop Swart) meistarklasē (2014). Viņa darbi saņēmuši daudzas balvas, to skaitā Foam Talent 2016 un Conscientious Portfolio Competition 2016. Strokins nesen izdeva savu pirmo grāmatu “Palladium”, kurā apskatāms šī Latvijas padomju laika kinoteātra foto arhīvs.